دیکشنری زبان بدن

هیجان های اصلی

هیجان های اصلی چهره شامل غم ، شادی ، خشم ، تنفر ، ترس و تعجب میباشد که اولین بار توسط چارلز دارووین شناسایی شد .

تهاجم فضایی

 نوع رابطه ی میان فردی که ما با آن درگیریم ،فاصله ی خودمان و کسانی را که با آنها در تعاملیم را تحت تاثیر قرار میدهد تهاجم فضایی زمانی اتفاق می افتد که مردم به یک دیگر نزدیک شوند، به طوری که باعث ایجاد اضطراب و زبان بدن دفاعی شود.

بازی با موها

بازی با موها توسط زنان انجام میشود که قصد دارند موهای منحصر به فرد خود را به مردان نشان دهند (یکی از کدهای جنسی).

بازی کردن با موها میتواند با تکان دادن مداوم، باز گذاشتن بر روی یک شانه ،جا به جا کردن موها ،حرکت دادن مداوم به وسیله ی انگشت ها ویا از جلوی چشم ها کنار زدن یا در اطراف گردن قرار داردن .

ضربه زدن با کف دست

 زمانی که با کف دست به پیشانی زده میشود میتواند معانی و مفهوم های متفاوتی نسبت به موقعیت داشته باشد ،مثلا در جایی با کف دست به سرعت بر پیشانی زدن نشان دهنده ی این است که شخص متوجه شده که اشتباه کرده است و با کف دست بر پشت گردن کشیدن نشان دهنده این است که فرد مقابل را موجب درد(روانی) میداند .

زبان بدن باز

همه ی اشارات و حرکاتی که نشان میدهد فرد آماده ی برقراری ارتباط و پذیرش ایده های دیگران است این کد در حالی است که هیچ یک از بخش های بدن یکدیگر را پوشش نمیدهند (بازوها ،پاها از روی هم عبور نمیکنند و بر روی یکدیگر قرار نمیگیرند و دست ها باز است ) و حتی ممکن است لباس ها به حالت راحت باشند در بدن ،مثلا یقه ی پیراهن باز باشد ، شلوار آزاد باشد و بعضی از لباس ها مانند کت درآورده شوند سایر سیگنال هایی که برای باز بودن میتوان نام برد :نزدیک تر شدن فرد ،تماس چشمی طولانی مدت ،لبخند گرم و آرام ،در آغوش کشیدن و بوسیدن گونه .

جانشین سازی دهانی

دانشمندان بر این باوراند که جانشین سازی دهانی یک رفتار تکاملی است (شیر دادن به نوزادان ) و به صورت ناخودآگاه به منظور کسب آرامش انجام میشود با استفاده از چیزی را در دهان کردن (قسمتی از بدن مانند انگشت ها ، مو و یا اشیاء مانند قلم) جانشینی دهانی ممکن است با جویدن ناخن ها ، گاز زدن قلم ،در دهان کردن دسته ی عینک و یا موها را در دهان کردن همچنین میتوان گفت که افراد سیگاری ،سیگار را جایگزین موارد دیگر کرده اند .

واکنش جهت یابی

پدیده ای است که به وسیله ی آن مردم به طرف محرک ادارک شده واکنش نشان میدهند ، با آن موافق هستند و جذب آن میشوند (حرکت کردن به سمت محرک یا توجه فرد به آن جلب میشود) و یا موافق آن نیستند و یا میترسند و از آن دور میشوند .افراد به وسیله ی بقاء غریزی به طرف چیزی حرکت میکنند و یا از آن دور میشوند .همانطور که واکنش جهت یابی در ارتباط های غیر کلامی به کار میرود در بیزینس در حفظ توجه کودک به اسباب بازی و موارد مختلف دیگر نیز به کار میرود.

چرخش انگشت شست

یک حرکت ناخود آگاه که حاکی از خستگی فرد میباشد در این حالت انگشتان دست در هم گره شده و دو انگشت شست به درو هم می چرخند .

جویدن ناخن

در این کد غیرکلامی که ناخن ها جویده میشوند ، حاکی از دلهره ،اضطراب ،ناراحتی و عدم اعتماد به نفس میباشد .

باز شدن پره های بینی

در این زمان فرد در حال ورود به مبارزه یا در حال گرایش به گریز است که واکنش به هر دوی این ها نیاز به دریافت اکسیژن بیشتر دارد و باعث باز شدن بیشتر پره های بینی میشود برای جذب بیشتر و سریعتر اکسیژن .

آموزش و مشاوره رفتارشناسی

 

هدف ما: رفتارشناسی انسان و سیستم

یکی از متداول ترین خرافات این است که خیال می کنیم هر انسان خصوصیات مشخص و منحصر به فرد دارد. به همین دلیل است که اشخاص را به : مهربان ، ظالم ، عاقل ، احمق ، فعال ،بی تحرک وغیره و غیره متصف می کنیم .اما این طور نیست . انسان چون رودخانه ای یک جا باریک ، یک جا پهن ، جائی تند وتوفنده وجائی نرم و آرام ،گاهی سرد و گل آلود وگاه گرم وشفاف است . انسان نیز چنین کیفیتی دارد .او مجموعه ای از صفات مختلف است که در هر لحظه تحت تأثیر یکی از آنـــــها قرار میگیرد تا در نظر دیگران شخصی متصف به آن کیفیت معرفی شود. وحال آنکه او همان است کــه هست.

" تولستوی"