مربی مغز

"همه آنچه که ما موفقیت می نامیم، اثر جانبی ساختارها و عملکردهای مغز است."

بارگذاری مغز و ذهن را آغاز کنید.

تماس بگیرید.

در آزمون شرکت کنید.

فرآیند را آغاز کنید.

سنجش عملکرد مغز 45%
استخراج و تدوین تمرین ها 65%
نظارت و ارزیابی در طول تمرین 85%
حصول نتیجه 100%

سنجش، برنامه ریزی و تمرین مغز در چند ده اخیر مورد توجه دانشمندان و محققین فعال در زمینه علوم شناختی (مطالعه مغز و ذهن انسان) قرار گرفته است.
آنها در طی تحقیقات خود به این نتیجه دست یافتند، که موفقیت، دستیابی به منابع مالی، ارتباط موثر، توانایی اقناع و مهندسی ذهن دیگران، تربیت فرزندان و غیره همگی اثر جانبی عملکردهای مغز است. از این رو به دنبال این موضوع رفتندکه:
چگونه می توان این عملکردهای مغز را با توجه به اهداف مد نظر در افراد به وجود آورد؟

در راستای پاسخ به سوال فوق دانشمندان از روش های اندازه گیری عینی و پویا مانند دستگاه fMRI و PET بهره بردند. در آزمون های طراحی شده در این حوزه با استفاده از کارکردهای شناختی به افراد انجام کارهای سپرده شد، در این خصوص حتی دانشمندانی مانند آندرو نیوبرگ و مارک رابرت والدمن تغییراتی را که مذهب در ساختارهای مغز به وجود می آورد، مورد سنجش قرار دادند.

از سوی دیگر پروژه های نقشه برداری مغز مانند Blue Brain اطلاعات دقیق و قابل استناد را در اختیار فعالان حوزه تغییرات عملکردی مغز قرار داد.

در نهایت دانشمندان و محققان توانستند با طراحی ساختاری آزمون مدار به همراه محرک ها و تمرین های که یک بخش مغز را هدف می گیرد، به این امکان دست یابند که مغز افراد را با توجه به اهداف تغییر داده و با صرف هزینه کم بیشترین پتانسیل ها را بدست آورند. در کنار این موارد تغییرات شبکه ای مغز در یک گروه هم تدوین و مورد استفاده قرار گرفته است.

این برنامه شامل تمرینهای ویژه، برای ایجاد و تقویت ارتباط های مغزی است، در این حالت نورون های مغزی در وضعیتی قرار می گیرند، که اثر جانبی آنها هدف یا اهداف فرد یا سازمان است. این برنامه یا فرآیند در حال حاضر با نام BRAIN COACH مطرح است و زیر نظر یک متخصص علوم اعصاب صورت می گیرد.

آموزش و مشاوره رفتارشناسی نخست اندیش

 

هدف ما: رفتارشناسی انسان و سیستم

یکی از متداول ترین خرافات این است که خیال می کنیم هر انسان خصوصیات مشخص و منحصر به فرد دارد. به همین دلیل است که اشخاص را به : مهربان ، ظالم ، عاقل ، احمق ، فعال ،بی تحرک وغیره و غیره متصف می کنیم .اما این طور نیست . انسان چون رودخانه ای یک جا باریک ، یک جا پهن ، جائی تند وتوفنده وجائی نرم و آرام ،گاهی سرد و گل آلود وگاه گرم وشفاف است . انسان نیز چنین کیفیتی دارد .او مجموعه ای از صفات مختلف است که در هر لحظه تحت تأثیر یکی از آنـــــها قرار میگیرد تا در نظر دیگران شخصی متصف به آن کیفیت معرفی شود. وحال آنکه او همان است کــه هست.

" تولستوی"