اهداف رفتار، بازتابی از سیستم هستند.

با تشخیص نشانه های جهت گیری، هدف سیستم شناسایی می شود، پس از آن ما به بازتابی از سیستم دست می یابیم و با رمز برداری از آن به ساختارها و عملکردهای سیستم دست خواهیم یافت. ساختارها و عملکردهای که سیستم را پیش پینی پذیر و قابل تغییر خواهد کرد.

(میثم ایران پناه)

آموزش و مشاوره رفتارشناسی

دانشنامه رفتارشناسی

 • 1. علوم شناختی
 • 2. دیکشنری علوم شناختی
 • 3. رفتار کلامی و غیرکلامی
 • 4. نیم رخ جنایی و فریب
الف
ب
پ
ت
ث
 • در حال راه اندازی
ج
چ
ح
خ
د
ذ
 • در حال راه اندازی
ر
ز
ژ
 • در حال راه اندازی
س
ش
ص
 • در حال راه اندازی
ض
 • در حال راه اندازی
ط
ظ
 • در حال راه اندازی
ع
غ
ف
ق
 • در حال راه اندازی
ک
گ
ل
م
ن
ه
و
 • در حال راه اندازی
ی
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
 • در حال راه اندازی
K
 • در حال راه اندازی
L
M
N
O
 • در حال راه اندازی
P
Q
R
S
T
U
 • در حال راه اندازی
V
W
X
 • در حال راه اندازی
Y
 • در حال راه اندازی
Z
الف
ب
پ
ت
ث
 • در حال راه اندازی
ج
چ
ح
خ
د
ذ
 • در حال راه اندازی
ر
ز
ژ
 • در حال راه اندازی
س
 • در حال راه اندازی
ش
ص
ض
ط
ظ
 • در حال راه اندازی
ع
غ
 • در حال راه اندازی
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
ه
و
ی
 • در حال راه اندازی
الف
ب
پ
 • در حال راه اندازی
ت
ث
 • در حال راه اندازی
ج
چ
ح
 • در حال راه اندازی
خ
د
ذ
 • در حال راه اندازی
ر
 • در حال راه اندازی
ز
ژ
 • در حال راه اندازی
س
 • در حال راه اندازی
ش
ص
 • در حال راه اندازی
ض
 • در حال راه اندازی
ط
 • در حال راه اندازی
ظ
 • در حال راه اندازی
ع
غ
 • در حال راه اندازی
ف
ق
ک
گ
 • در حال راه اندازی
ل
 • در حال راه اندازی
م
ن
ه
و
 • در حال راه اندازی
ی
 • در حال راه اندازی

آموزش و مشاوره رفتارشناسی

 

هدف ما: رفتارشناسی انسان و سیستم

رفتارشناسی با درک جمله: "همه رفتارها مظهر پیچیدگی ژنتیک، روان و جامعه هستند." آغاز می شود. ژنتیک زمینه رفتار را محیا می کند و با اضافه شدن روان به فاکتور ژنتیک، فرد آماده برون داد واکنش خواهد شد و در پایان اجتماعی بودن آزمایشگاه ذهنی را در قالب تجربیات شخصی کامل می کند. رفتار همانند یک اسلحه، که ژنتیک اسلحه را پر می کند، روان هدف می گیرد و جامعه ماشه را می چکاند، می باشد. به همین دلیل در رفتارشناسی اهداف بسیار مهم بوده و بررسی آنها از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

" میثم ایران پناه"