قضاوت مطلق Absolute judgment

شما اینجا هستید:

معنی کلمه: قضاوت مطلق

داوری درباره ویژگی های ذاتی یک محرک (مانند نام بردن رنگ یا تشخیص زیر و بمی یک صدای خاص)، در برابر داوری نسبی در مقایسه دو محرک.