پتانسیل عمل Action Potential

شما اینجا هستید:

معنی: پتانسیل عمل

پالسی الکتریکی که غشا نورون را می پیماید و سیگنال ها را از جسم سلولی به سیناپس ها هدایت می کند.