تابع فعالیت کارکردی Activation function

شما اینجا هستید:

معنی: تابع فعالیت

کارکردی که یک سیگنال برونداد را به یک واحد شبکه عصبی بر اساس درونداد کل آن واحد تخصیص می دهد.