گوش دادن فعالانه

شما اینجا هستید:

 

گوش دادن فعالانه برعکس گوش دادن غیرفعال است و در گوش دادن فعالانه شخص به آنچه در حال بیان است با حرکات غیر زبانی واکنش نشان میدهد با تکان دادن سر به صورت مناسب که نشان دهنده ی توجه کامل وی میباشد. دقت داشته باشید که تفسیر گوش دادن فعال در این نوشته مدنظر ما است و شما در حین انجام یک محاوره حتما باید به علائم تاکیدی سر و صورت، ارتباط چشمی و جهت یابی نگاه دقت کنید.

در این حالت فرد مقابل نسبت به موضوعی که شما در حال بیان آن هستید، توجه دارد.

یک گوش دهنده ی فعال ارتباط چشمی خوبی برقرار میکند و جهت یابی مناسبی دارد همچنین گوش دادن فعال معمولا به شکل لمس خفیف برای ساخت یک ارتباط است . همچنین شما باید تفسیر و تبیین گوش ندادن را هم یاد بگیرید.

مهارت القاء گوش دادن

مهارت گوش دادن با تفسیر گوش دادن فعال بسیار متفاون است در این رویکرد شما خواهید آموخت که چگونه به فرد مقابل القاء کنید که در حال گوش دادن هستید. یکی از این تکنیک ها گوش دادن به روش انعکاسی است که به چهار بخش:

توضیح ، انعکاس احساسات ، انعکاس معانی و انعکاس تلخیصی تقسیم می شود .

پاسخ های انعکاسی در واقع مانند آینه گوینده عمل می کنند .و در عین مختصر و کوتاه بودن اصل منظور گوینده از زبان شنونده بیان می شود . از جملات فوق می توان به سه موضوع پی برد :

نخست اینکه یک توضیح خوب ، مختصر و کوتاه است .

دوم اینکه توضیح اثر بخش ، فقط اصل پیام گوینده را منعکس می سازد.

سوم اینکه متمرکز بر محتوای پیام گوینده و نشأت گرفته از حقایق و ایده های اوست نه هیجان ها واحساسات فرستنده .

نتیجه اینکه ، یک توضیح کارآمد به زبان خود شنونده بیان می شود . این مهارت شامل درک حیطه دید و قضاوت گوینده می باشد ونیازمند آن است که برای مدتی در جلد گوینده فرو روید و موقعّیت را از چشم او ببینید . با توضیحات او، زمانی که تقلید طوطی وار و توضیح شنونده درست به هدف اصابت کند . دقیقاً محتوای کلام گوینده را منعکس سازد ،  واکنش کلامی وی معمولا به صورت زیر است :

بله ، درسته ، واقعاً