سازش Adaptation

شما اینجا هستید:

معنی: سازش

ویژگی یا خصیصه ای (فیزیولوژیایی، ساختاری یا رفتاری) موروثی در یک موجود زنده که بقا و تولیدمثل آن را در محیط های اختصاصی بیشتر می کند. در بیشتر موجودات سازش با محیط به دلیل قیدهای ژنتیک، محدودیت های دوران رشد، عوامل تاریخی و زمانبر بودن این فرایند، کامل نیست.