سامانه ایمنی سازشی Adaptive Immune System

شما اینجا هستید:

معنی: سامانه ایمنی سازشی

سامانه ای که مهره داران از طریق آن مولکول ها، ویروس ها و باکتری های بیگانه را شناسی می کنند و نسبت به آنها واکنش نشان می دهند. سامانه های ایمنی این کار با ساختن گنجینه بزرگی از پادتن ها انجام می دهند، که هر کدام بالقوه دارای یک محل خاص اتصال هستند.