نمایشگر های تاثیرگذار

شما اینجا هستید:

 

نمایشگر های تاثیرگذار در هماهنگی درون فرد با آن موضوعی که بیان می کند، رخ می دهد و کلمات یا عبارات خاصی را تأیید و به صورت یکپارچه با گفتار و اندیشه ما مرتبط است.

همچنین نمایشگر های تاثیرگذار واکنش های هیجانی شخص را نسبت به انچه در حال روی دادن است، را نشان میدهد مثلا اگر ما خوشحال می شویم، می توانیم غم و اندوه  را نشان دهیم.

نکته مهم در نمایشگرهای تاثیرگذار:

"شخص امیال و باورهای دیگری دارد و چیز دیگری را به نمایش میگذارد".

این اشارات و حرکات واکنش های هیجانی شخص را با توجه به بافت زمینه نشان داده و آن را تقویت می کند. این اشارات حتی اگر فرد آن را سرکوب کند بازهم قابل رویت وتفسیر است زیرا زمانی هم که ما ازآن آگاهیم این رفتار به صورت ناخودآگاه بروز می کند، مانند تکان خوردن زانو و لرزش دست در هنگام ترس.