زبان بدن تهاجمی

شما اینجا هستید:

 

 زبان بدن تهاجمی شامل رفتاری غیر کلامی است، که بدن را برای یک حمله واقعی یا تمثیلی آماده میکند.

این رفتار غیرکلامی میتواند با مشت کردن دست ها ، نشانه گرفتن انگشت یا باز شدن پره های بینی و بزرگتر نشان دادن بدن همراه باشد .

برای تفسیر نهایی این کد حتما باید با علائم خشم و برون فکنی خشم (علائم خشم داروین - علائم خشم داچر کلتنر) به صورت بافت خوشه ای و  تفسیر تنفس فرد باشد، به یاد داشته باشید که این علائم می تواند پیش بینی زمان حمله را در اختیار مفسر قرار دهد.

از سوی دیگر نمایش تمثیلی زبان بدن تهاجمی برای کشف دروغ و فریب بسیار راه گشاست، در این حالت عدم تطبیق زمانی به شدت مشاهده می شود.