شاخص های توافق

شما اینجا هستید:

 

 شاخص های توافق زبان بدن بکارگیری ارتباط غیر کلامی، برای نشان دادن شباهت تفکر در آن زمان است، که می توان به آغوش باز(بازوها ی گشاده) ، مچ پای باز، لبخند و... اشاره نمود.

نکته مهم در تشخیص شاخص های توافق بوسیله زبان بدن...

این نکته است که نباید آن را با حالت های نمایشی که افراد در راستای القاء تمایل به درک یا گوش دادن انجام می دهند، اشتباه گرفت. مانند فردی که تمایلی به برقراری ارتباط با شما ندارد اما بنا به دلایلی مجبور است به حرف های شما گوش دهد مانند یک دانش آموز زمانیکه معلم در حال نصیحت او است. در این حالت آن دانش آموزش نمایشی از توافق بر سر موضوع را با حرکات بدنی نشان می دهد.

از سوی دیگر شاخص های توافقی با حرکات آئینه وار تفاوت دارند. در حرکات آئینه وار فرد نمایشی از جذب و تبعیت را نشان می دهد ولی در شاخص های توافق نمایشی از هم راستا بودن میل و باور است.