رفتار تقاضایی زبان بدن

شما اینجا هستید:

 

رفتار تقاضایی زبان بدن اشارات و حرکاتی است، که به دیگران نشان می دهد فرد میخواهد صحبت کند یا تمایل دارد، موضوع مهمی را در خصوص گفتگو بیان کند.

مانند بالا بردن دست ، تکان خوردن ، فرو بردن تنفس یا برقراری ارتباط چشمی .

توجه به این اشاره و حرکت بسیار حائز اهمیت است، زیرا در صورت عدم توجه به آن ممکن است، علات مهمی را از دست بدهید. این اشاره و حرکت در صورتیکه به صورت مهارت و آگاهانه باشد، در بسیاری از محاوره ها می تواند قدرت کنترل فرد را در قالب آداب و معاشرت بالا ببرد.

نکته: به یاد داشته باشید که یکی از مهمترین تکنیک های القاء، اقناع و مهندسی ذهن استفاده از ادب است. همچنین این رویکرد در صورت زیاده روی در آن تبدیل به یک بازدارنده ارتباطی می شود.