الگوریتم Algorithm

شما اینجا هستید:

معنی: الگوریتم

مجموعه ای محدود از قواعد صریح که می توان به صورت نظام مند درباره یک شی یا مجموعه ای از اشیا به کار برد تا آن ها را به روش معین، در یک بازه زمانی محدود انتقال دهند.