آلل (ژن) Allele

شما اینجا هستید:

معنی: آلل (ژن)

یک، دو یا چند ژن که در نقاط قرینه روی کروموزم های مشابه قرار گرفته اند و روی یک صفت اثر می گذارند.