مردان مزاحم آلفا

شما اینجا هستید:

برخی از مردان ممکن است بیش از حد در مورد تمامی اتفاق ها در آینده نگران باشند که ما آنها را با عنوان مردان آلفا می شناسیم، اما برای بسیاری از مردان این مسئله به سادگی اتفاق نمی افتد و موضوع ضروری نیست. به عنوان مثال یک مرد آلفا فضای بیشتری را می خواهد و به همین دلیل خود را باز کرده تا  شل و آرام به نظر برسد. بنابراین ممکن است او فردی خشن، بی ادب و سلطه گر نسبت به افراد دیگر به نظر برسد. در واقع این مردها به سادگی می خواهند عدم اعتماد به نفس خود را پنهان کرده و در حال استفاده از ماسک های شخصیتی هستند. اشغال فضای بیشتر در اتاق نشان دهنده از خود راضی بودن نسبت به اعتماد به نفس بالا است. بنابراین شما به ویژگی های بیشتری نسبت به مرد آلفا مانند، حالت خوب، تن صدای خوب و غیره و اجتناب از مواردی مانند اشغال فضای زیاد و آوای بیش از حد بلند و از خود راضی بودن دارید.

ما توانایی به یاد آوردن اولین روز در یک باشگاه شبانه جائیکه تمامی نگاه ها و احساس های یک فرد غریبه نسبت به ما وجود داشت را داریم، که در آن تمام آنچه که ما در هنگام رفتن به سمت دستشویی یا سفارش یک نوشیدنی دیدیم، نگاه های ترسناک و پوزخندهای شیطانی بود. افراد با این نوع نگرش در طبقه افراد عصبانی در کل طول زندگی قرار دارند. آنها همچنین از آن دسته از آفرادی هستند که هر هفته به یک بار رفته و همیشه بازی همان نگاه ها را نسبت به چهره خود اجرا می کنند.  ما آنها را ”محکوم به حبس ابد“ می نامیم و دلیل آن این است که شروع و پایان زندگی آنها جمعه و شنبه شب در باشگاه است. آنها واقعا به داشتن یک سرگرمی یا اجتماعی بودن اهمیت نمی دهند، آنها فقط برای بررسی زنان و جهنم کردن زندگی هر کسی که به دنبال بهبود بخشیدن به زندگی است، به آنجا می روند. لطفا خود را به عنوان نمونه ای از این افراد در نظر نگیرید. شما نیازی به حرکت از میانه و محدود کردن خود مانند یک تبه کار مرد آلفا ندارید.این رفتارها جذاب نبوده و اکثر زنان آنها را نشان کیفیت نمی دانند. پسر خوبی باشید که به جای حمله به مردم با آنها سر سازش دارد. کسی که مردم را می خنداند و آنها را با تاثیری بهتر از زمان اول ملاقات ترک می کند. گمان می کنم مرد آلفا از نهایت تمام ویژگی های برای دست یابی به تعریف مرد بودن می خواهد بهره ببرد. با این حال تمامی آنها به صورت بدی در مسیری اغرق آمیز هستند.