شخص مزاحم آلفا

شما اینجا هستید:

نمایش آگاهانه فرد برای ارائه ی بهترین وجه از خود به دیگران . این کد به طور کلی شامل انواع رفتار های غیرکلامی مردم و مهارت های فروش برای بدست آوردن نتایجی بالاتر از انتظار در رابطه های شخصی ، تجاری و زندگی میباشد .