آماکرین (سلول) Amacrine

شما اینجا هستید:

معنی: آماکرین (سلول)

نورون های واسطی هستند که استطاله های عصبی آنان هم خاصیت دندریت و هم خاصیت آکسون را دارد. دست کم 30 نوع از این سلول ها وجود دارند که بیشتر ناقل های عصبی شناخته شده توسط آنان به کار گرفته می شود.