طرز نشستن آمریکایی

شما اینجا هستید:

این شکل پا روی پا انداختن که به طرز نشستن آمریکایی شهرت دارد و هنگامی که یک مرد به این شکل خاص پای خود را روی زانوی خود قرار میدهد . به این معنی است که فرد در آن موقعیت بیش از حد اعتماد به نفس دارد و در مرز غرور است. این کد در زنان نشان از پارادوکس با بافت زمینه دارد