گیرنده های کاینیتی AMPA/kainite Receptors

شما اینجا هستید:

معنی: گیرنده های AMPA/kainite

گیرنده هایی که بیشتر انتقال های عصبی سریع گلوتاماتی توسط آنها انجام می شود.