خشم در زبان بدن

شما اینجا هستید:

خشم در دیکشنری زبان بدن هیجانی است که ، فرد احساس میکند شخصی یا چیزی مانع رسیدن وی به هدفش میباشد و فرد تشخیص میدهد که توانایی از بین بردن مانع را دارد . در زمانی که فرد خشمگین است ابرو ها در هم کشیده میشوند ، پلک های بالایی برجسته میشوند ، لب ها فشرده میشوند و ما شاهد فشار فک ها رو به جلوهستیم .