زبان بدن خشمگین یا اظهار رنجش

شما اینجا هستید:

مجموعه ای از سیگنال هایی است که زمینه ی خشم یا حسادت را ایجاد می کند، زمانی اتفاق می افتد که کسی چیزی از آنها گرفته است و باعث احساس منفی نسبت به آن فرد می شود زبان بدن کسانی که ناراحت هستند، به طور معمول شامل نوعی فاصله از محرک هایی است که احساس ناراحتی ایجاد کرده و شامل سفت شدن بدن، اخم کردن، کناره گیری ،نگاه کردن به دور و...