قفل کردن پاها و مچ پا

شما اینجا هستید:

قفل کردن پاها و مچ پا نشان دهنده یک نگرش منفی و دفاعی در آن شرایط است. همچنین قفل کردن مچ پا (ایستاده) با بالا بردن و قفل کردن مچ پا در پشت ماهیچه ساق پای دیگر انجام می شود ، این حالت نیز به تفصیل تدافعی و عمدتا زنانه است .

هنگامی  که یک پا در اطراف پای دیگر قرار می گیرد، این کد و تفسیر نمایان می گردد. چه به صورت نشسته یا ایستاده یا حتی استفاده از پایه صندلی به جای پای دیگر تفسیر که در بالا بیان شد را دارد.

توجه داشته باشید که فرد مقابل که این کد را نشان می دهد، ممکن است احساس ناامنی در آن محیط را داشته باشد. در صورتیکه به عنوان یک مصاحبه کننده بعد از پرسش سوالی این کد را شاهد بودید، تا زمان مشخص شدن دلیل نمایش این رفتار به پرسش بعدی وارد نشوید.