آنورکسیا نرووزا (روان بی اشتهایی) Anorexia Nervosa

شما اینجا هستید:

معنی: آنورکسیا نرووزا (روان بی اشتهایی)

بی اشتهایی، لاغری مفرط و فعالیت زیاد بدنی که بیشتر در بانوان دیده می شود.