ادراک پریشی نقیصه ای Anosognosia

شما اینجا هستید:

معنی: آنزوگنوزی، ادراک پریشی نقیصه ای

نشانگانی (سندرومی) که با انکار بیماری توسط بیمار یا ابراز بی اطلاعی او از دچار بودن به آن مشخص می شود. این نشانگان به ویژه در بیمارانی دیده می شود که دچار سکته مغزی در نیمکره قشری راست شده اند.