پادتن Antibody

شما اینجا هستید:

معنی: پادتن

مولکول پروتئینی که در بدن یک حیوان ساخته می شود تا اثر یک پروتئین مهاجم خارجی را (که پادگن نمایده می شود) خنثی کند. پادتن ها به وسیله لنفوسیت ها (نوعی گویچه سفید خون با هسته خیلی بزرگ پردی ان او سیتوپلاسم کوچک)، در پاسخ به حضور پادتن ساخته می شوند.