تانی سیتها Anycytes

شما اینجا هستید:

معنی: تانی سیتها

لوله های اپاندیمی که توسط اتصالات تنگ و محکم به یکدیگر متصل هستند تا اندام دور بطنی را از قسمت های دیگر مغز جدا سازند.