آپوپتوز Apoptosis

شما اینجا هستید:

معنی: آپوپتوز

مرگ برنامه ریزی شده در نتیجه رقابت بین نورون ها روی عضو هدف انجام می شود. نورون هایی که نتوانند با عضو هدف سیناپس ایجاد کنند از عوامل تروفیک برخوردار نمی شوند و محکوم به آپوپتوز هستند.