گره کردن بازوها

شما اینجا هستید:

گره کردن بازوها زبان بدن ،  در رفتار غیرکلامی دست های گره شده مانند سپر معنی می دهند و می توانند در برابر ورود ایده های جدید مانع باشند. همانطور که سپر می تواند در برابر شمشیر و تیر وسیله ای برای محافظت باشد، گره کردن دست ها در جلوی بدن و دست به سینه شدن مانند این است که دسترسی به درون ما قطع شده و از جایی که قلب و شش های ما قرار دارد محافظت می شود .

نکته: یک آداپتور می تواند جایگزین این رفتار شود، که در این حالت امکان ایجاد فضای فریب زیاد است.

همچنین اگر شاهد بازوهای در هم گره کرده به همراه دست های مشت شده باشیم، به معنی :

 این حرکت با عبور بازوها از روی هم و مشت شدن دست ها است ، این رفتار حاکی از حالت تدافعی ، خشم (تشخیص خشم داچر کلتنر - تشخیص خشم داروین )و خصومت شخص می باشد .