زبان بدن آغوش باز

شما اینجا هستید:

 دست های رو به جلو یک سیگنال حاوی پیامی مهم میباشد ، داشتن دست های رو به جلو میتواند به معنی این باشد که فرد میخواهد در آغوش بگیرد یا بجنگد ، اگر مشت ها بسته باشد به معنی نپذیرفتن است .

بازوی هم که بر روی شانه قرار می گیرد، یک نوع از در آغوش گرفتن است ، که بازوی فرد بر پشت دیگری قرار میگیرد این حرکت نشان دهنده یک رفتار دوستانه و صمیمی می باشد .