شبکه عصبی مصنوعی Artificial neural network (connectionist network)

شما اینجا هستید:

معنی: شبکه عصبی مصنوعی

یک ابزار انتزاعی ریاضی برای مدل سازی فرایند های شناختی که از پردازش موازی بین واحد های ذاتاً مشابه (نورون های مصنوعی) که به شکل تک لایه یا چند لایه سازمان یافته اند استفاده می کند.