قشر ارتباطی Association Cortex

شما اینجا هستید:

معنی: قشر ارتباطی

قشر ارتباطی مغز از قسمت هایی از قشر مخ تشکیل شده است که نه ناحیه های حرکتی اصلی اند و نه ناحیه های حسی اصلی. قشر ارتباطی در جانوران برتر و انسان بزرگ ترین بخش قشر مخ است. نواحی ارتباطی، به عنوان مراکز یک پارچه سازی برتر، اطلاعات را از نواحی اصلی و قسمت های دیگر قشر و هسته های ارتباطی تالاموس دریافت می کنند، و با پردازش احساس های پایه ای، موجب ادراک حسی، تشخیص و حرکات ماهرانه می شود.