تداعی Association

شما اینجا هستید:

معنی: تداعی

رشته پیوند دو رویداد یا دو چیز که به یکی امکان می دهد که دیگری را فعال کند، مثلاً وقتی که یک بوی خوش، تصویر محی را فرا می خواند که آن بو قبلاً در آن به مشام رسیده است.