آستروسیتها Astrocytes

شما اینجا هستید:

معنی: آستروسیتها

نوعی سلول گلیال است. آستروسیتها، بزرگ، ستاره ای شکل و فراوان هستند.

سیناپس ها را می پوشانند، با سلول های آندوتلیال مویرگها و همچنین داخلی ترین قسمت پرده مننژ تماس دارند، که در دومی یک غشاء محدود کننده را تشکیل می دهند.

از جمله کارهای آستروسیتها، تنظیم غلظت یون پتاسیم خارج سلولی، خارج کردن ناقلهای شیمیایی از فضای سیناپسی، تنظیم ذخیره گلوکوز مورد نیاز نورونها و تشکیل سد خونی- مغزی است.