اخترفیزیک Astrophysics

شما اینجا هستید:

معنی: اخترفیزیک

بررسی فرایند های فیزیکی و شیمیایی ای که در پدیده ها و اجرام نجومی دخالت دارند. سروکار اخترفیزیک با ساختار و تحول ستاره ای، منظومه های ستاره ای، خواص محیط میان ستاره ای و برهم کنش آن با منظومه ها و خوشه های ستاره ای، ساختار و دینامیک خوشه های ستاره ای و کهکشان ها و بالاخره ساختار و دینامیک منظومه های کهکشانی و کیهان شناسی است.