عدم تقارن زبان بدن

شما اینجا هستید:

عدم تقارن زبان بدن، اشارات و حرکاتی است، که در دو طرف بدن برابر نیستند.

مانند یک شانه ی بالاتر و یا لبخندی که متوازن نیست نشان دهنده ی نارضایتی یا ناسازگاری میباشد .