حمله

شما اینجا هستید:

حرکت سر به سمت جلو به معنی عصبانیت است، او متجاوز است و به احتمال زیاد به دنبال یک برخورد کلامی یا غیر کلامی است. زمانیکه فردی خود را می کشد و در همان زمان سر خود را به سمت جلو می برد، یک گام قبل از خشونت بدنی است، پس آگاه باشید.