تمرینات توجه

شما اینجا هستید:

متد های بسیاری برای تمرینات توجه وجود دارد. در حالی که برخی از این مدل ها در مدیریت توجه منطقی به نظر نمی رسند اما در عمل بسیار سودمند هستند. ممکن است تصور شود زمانی که برای تجسم تصویری گذاشته می شود، زمانی تلف شده است و باید به کار اختصاص داده شود، اما اینطور نیست. هر فردی با دیگری متفاوت است و از این جهت باید متد و یا ترکیبی از متد هایی که برای خود فرد مفید تر ظاهر می شود را بیابد.

1

میوشین:

توضیح میوشین دشوار است. می توان آن را به هیچ فکری، هیچ ترسی، هیچ ذهنی ترجمه کرد. میوشین یکی از تکنیک های هنرهای جسمانی است. میوشین زمانی رخ می دهد که ذهن خودآگاه در مسیر بدن و غرایض قرار نگیرد. میوشین با تفکر شهودی پیوند خورده است. گام های منطقی ای برای رسیدن به میوشین وجود ندارد، اما تمریناتی هستند که شانس رسیدن به میوشین را افزایش می دهند.

تمرین:

-در یک اتاق ساکت و بدون هیچ عامل مزاحمی راحت بنشینید.

-بر نفس کشیدنات متمرکز  شوید.

-سعی کنید ذهنتان را خالی نگه دارید و افکار ناراحت کننده ای که به ذهنتان می رسد را به صورت ارادی آزاد کنید.

2

مدیتیشن:

انواع مختلفی از مدیتیشن وجود دارد. اما از بیشتر این مدل ها برای آرام کردن بدن یا متمرکز و یا آرام کردن ذهن استفاده می شود. مدیتیشن معمول شامل مانترا مدیتیشن، مدیتیشن نگاه ثابت ، فرا مدیتیشن و چاکرا مدیتیشن می شود.

در مانترا مدیتیشن صدا و یا کلمات تکرار می شوند.

در نگاه ثابت، نگاه فرد بر یک شی متمرکز می شود.

در فرا مدیتیشن، مدیتیشن به صورت نشسته و با یک چشم بسته انجام می شود.

در چاکرا مدیتیشن از تمرکز بر تنفس و ماترا ها برای کاوش در چاکرا ها استفاده می شود.

هر فرد باید آن نوع از مدیتیشن که برایش بهتر است را کشف کند. به عنوان مثال مانترا برای بعضی افراد ایجاد حواس پرتی می کند و ثابت نگه داشتن نگاه را به آن ترجیح می دهند. فرا مدیتیشن در ساختار تجارت بسیار محبوب است. تازه کاران، از هر تکنیکی که استفاده کنند، معمولا به کمک یک راهنما نیاز دارند.

3

تمرکز کردن:

در مدیریت توجه افراد باید تمرکز کنند و آن  را اجرایی کنند. هنگامی که ذهن بر نتایج منفی احتمالی متمرکز باشد، احتمال عملی کردن برنامه های فرد بسیار پایین می آید. به جای تمرکز بر نتایج منفی احتمالی هر برنامه، افراد باید بر نتایج مثبت برنامه ی که موفقیت برایشان به ارمغان می آورد متمرکز شوند. تفکر مثبت باعث می شود که افراد بر اهدافشان مترکز شده و رفتار هایی متناسب با اهدافشان داشته باشند.

4

تجسم:

تجسم، تشکیل تصویر ذهنی از هدف و باور این مسئله که می توان به آن دست پیدا کرد. افراد موفق در هر شاخه ای از تکنیک های تجسم استفاده می کنند. مراحل تجسم ممکن است عجیب به نظر برسد اما تجسم یک هدف کمک می کند که ذهن آن را به عنوان یک احتمال قوی و نه به عنوان یک آرزوی مبهم در نظر داشته باشد.

مراحل:

-یک هدف انتخاب کنید: تجسم باید دقیق باشد. یک هدف مشخص را برای تجسم انتخاب کنید. آسان تر است که با اهداف کوچک شروع کنید.

-آرام باشید: مکانی آرامی را پیداکرده و بر تکنیک های تجسم متمرکز شوید.

-تجسم کنید: هدفتان را با جزییات تجسم کنید، تصور کنید که در حال رخ دادن است. به عنوان مثال بسیاری از ورزشکاران عملکردنشان را قبل از بازی یا رقابت تجسم می کنند.

-بپذیرید: بپذیرید که می توانید به اهدافتان برسید. تصدیق ابزار سودمندی در پذیرش است.

تحقیقات انجام شده

مدارک علمی نشان می دهند که تجسم باعث بهبود عملکرد فرد می شود. بررسی هایی در این زمینه بر پرتاب های آزاد بسکتبال در دانشگاه شیکاگو انجام شده است. در این بررسی توانایی بازیکنان در پرتاب آزاد اندازه گرفته شد و سپس آن ها را به سه دسته تقسیم کردند. گروه اول روزانه یک ساعت تمرین پرتاب انجام می دادند. گروه دوم روزانه به مدت یک ساعت روبروی سبد ایستاده و پرتاب هایشان را تجسم می کردند. به گروه سوم گفته شده بود که بسکتبال را کنار بگذارند.

پس از ۳۰ روز:

گروه اول: در عملکرد گروه اول 24% پیشرفت مشاهده شد.

گروه دو: در عملکرد گروه دوم 23% پیشرفت مشاهده شد.

گروه سوم: گروه سوم هیچ پیشرفتی نداشتند.

در نتیجه ی این آزمایش تمرین فیزیکی تنها ۱٪ بیشتر از تجسم موثر واقع شده بود واین خود نشان دهنده ی قدرت ذهن بر عملکرد فرد و سودمندی توجه است.

با دقت به جزئیات به برتری می رسید.   پیتر پاکستون