توجه Attention

شما اینجا هستید:

معنی: توجه

این توانایی که در مجموعه وسیع سیگنال هایی که در اختیار مغز قرار می گیرد، وجوه خاصی به طور آگاهانه انتخاب شود.
(روانشناسی) فرایندی فرضی که یا آگاهی گزینشی از اجزا یا جنبه های خاصی از محیط حسی را مجاز می شمارد و یا پاسخ دهی گزینشی به رده ای از محرک ها را.