خودکاری Automaticity

شما اینجا هستید:

معنی: خودکاری

تبدیل رفتار به روال های رفتاری ناهشیارانه، بعد از تمرین آگاهانه. خودکاری در برخی خصیصه های حافظه عملیاتی منعکس است.