دستگاه عصبی خودگران Autonomic Nervous System

شما اینجا هستید:

معنی: دستگاه عصبی خودگران

دستگاه عصب های احشایی که عمدتاً غیر ارادی است و مشتمل بر بخش های سمپاتیک و پاراسمپاتیک می شود که محیط درونی بدن را کنترل می کنند. اولی ناظر بر واکنش های "بجنگ یا بگریز" است و دومی بر واکنش های "بیاسا و بگوار". تنظیم این دستگاه عمدتاً بر عهده هیپوتالاموس است.