اتورادیوگرافی Autoradiography

شما اینجا هستید:

معنی: اتورادیوگرافی

در نقشه برداری از مسیر یک ناقل عصبی، از نشانگر های رادیواکتیو استفاده می شود که روی ناقل عصبی نشسته است و مسیر حرکت خود را روی فیلم حساس نشان می دهد.