گیرنده های خودکار Autoreceptors

شما اینجا هستید:

معنی: گیرنده های خودکار

گیرنده های ناقل های عصبی محدود به غشاء پس سیناپسی نیستند، بلکه در غشاء پیش سیناپسی و دندریت ها و جسم نورون نیز وجود دارند. این نوع گیرنده ها اگر با ناقل عصبی خود همان نورون فعال شوند، گیرنده های خودی نامیده می شوند.