آکسون Axon

شما اینجا هستید:

معنی: آکسون

یک زائده ممتد نورونی که پتانسیل های عمل را به یک سیناپس می رساند.

آکسون و دندریت را می توان با تفاوت های ساختمانی آنان از یکدیگر افتراق داد. دندریتها حاوی تعداد زیادی اجسام نیسل هستند و بنابراین قادر به سنتز پروتئین می باشند، در حالی که اکسون ها قادر به ساختن پروتئین نیستند و پروتئین موجود در آنان از جسم سلولی تامین می شود.