الگوریتم پس انتشار Backpropagation Algorithm

شما اینجا هستید:

معنی: الگوریتم پس انتشار

یک الگوریتم یادگیری شبکه های عصبی مصنوعی که در آن خطا به صورت معکوس در طول شبکه از واحد های برونداد به واحد های پنهان توزیع می شود، به طوری که به شبکه امکان می دهد تا اوزان واحد های لایه های پنهان را تعدیل کند.