حصار کشی

شما اینجا هستید:

 این رفتار اغلب با استفاده از علامت ها صورت میگیرد، حرکات بدن یا اشاره هایی که جلوی پیشروی مهاجمان را میگیرد. نشستن یا ایستادنی که اشیاء در جلوی فرد قرار میگیرد. معمولا هنگامی که فرد ناراحت است و تمایل دارد فضای اطراف خود را کنترل کند استفاده میشود. مانند فردی که نشسته و کیف خود را بر روی پاهایش گذاشته و با دستان نیز آن را نگه داشته است یا شخصی که پشت یک صندلی ایستاده است و دستان خود را بر روی پشتی صندلی گذاشته است.