هسته های قاعده مغز Basal Ganglia

شما اینجا هستید:

معنی: هسته های قاعده مغز

که شامل هسته دم دار ( caudate)، هسته پوتامن (putamen)، هسته گلوبوس پالیدوس یا اجسام مخطط قدیم (paleo-striatum)(globus pallidus)، هسته های سوب تالامیک (subthalamic) و اجسام سیاه (substanit nigra) می باشد.

یک گروه از هسته های زیرکوریتی، با منشاء متنوع، در مغز مهره داران از جمله انسان ها، که در پیش مغز واقع شده اند. هسته های قاعده مغز در پریمات ها تفاوت دارد. هسته های قاعده مغز با قشر مغزی، تالاموس و ساقه مغز و همچنین چندین نقطه مغز مرتبط است. هسته های قاعده مغز انواع مختلف کارکردها را شامل می شود:

کنترل داوطلبانه موتور حرکتی، یادگیری رویه ای، عادت، حرکات چشم، شناخت و هیجان.