تعیین خط پایه دروغگو

شما اینجا هستید:

شناسایی خط پایه رفتاری افراد در هنگام دروغ و فریب بسیار حائز اهمیت است، در سناریوهای طراحی شده توسط مفسران، قبل از ورود به موضوع اصلی(هدف آن ارتباط) با توجه به بافت زمینه سوالی را مطرح می کنند که از جواب صحیح مطلع هستند و یا جهت پاسخ نیازی به گفتن دروغ نیست.

پس از آن فرد با پاسخگویی به آن پرسش خط پایه دروغ و راست گفتن خود را نشان می دهد. بدین ترتیب که مفسر به دلیل اطلاع از حقیقت فقط به رفتارهای پاسخ به سوال توجه می کند، همانطور که در فیلم مشاهده می کنید:

1

سوال تشخیص خط پایه دروغ، امسال بهترين مسابقه ات چي بود ؟

2

و پس از آن سوال تایید خط پایه، ودر حين مسابقات چهار گانه چطوري هستي ؟

3

و در نهایت سوال اصلی، و در مورد دويدنت تو شبي که دستگير شدي ؟

نکته: در خصوص نگاه کردن مستقیم افراد در حین گفتگو و تفسیر راست بودن مطلب بیان شده، تردیدهای بیشماری وجود دارد، در بعضی از موارد دروغگو به دلیل مولفه های آموخته شده از کودکی در هنگام دروغگویی مستقیما در چشمان ما نگاه می کند.(والدین در هنگام کودکی با بیان این موضوع که در چشمان من نگاه کن، اگر به من دروغ بگویی من از چشمانت تشخیص می دهم، ما را آموزش می دهند که برای مقبول بودن دروغ در چشمان فرد مقابل نگاه کنیم.) و در مورد دیگری فرد دروغگو به دلیل اینکه می خواهد از پذیرش دروغ توسط فرد مقابل مطمئن شود مستقیما به هدف نگاه می کند و گاهی هم دروغگو به دلیل شرم از نگاه کردن به هدف خودداری می کند و... تشخیص این موضوع بستگی به نوع رابطه، قدرت طرفین در رابطه، بافت زمینه و خط پایه رفتاری افراد دارد.