حرکت چرخشی مردمک ها

شما اینجا هستید:

چشمان ریز و گرد شده

این رفتار چشم ها حاکی از ترس، تنفر و عدم تمایل فرد است که شامل جمع کردن چشم ها ، کوچک شدن مردمک ها و از گوشه چشم نگاه کردن میباشد.