رفتارشناسی و علوم رفتاری

شما اینجا هستید:

رفتارشناسی و علوم رفتاری تجزیه و تحلیل سیستماتیک و بررسی رفتار انسانی و حیوانی از طریق مشاهده کنترل شده و طبیعی و منظم آزمایش های علمی است. در علوم رفتاری ما به دنبال نتیجه گیری از طریق فرمولاسیون دقیق و مشاهده هستیم. نمونه هایی از علوم رفتاری شامل روانشناسی، روانشناسی زیست شناسی نگر و علوم شناختی است.

1

تفاوت بین علوم رفتاری و علوم اجتماعی

علوم رفتاری را نباید با علوم اجتماعی اشتباه گرفت. این دو علم گرچه در بخش های وسیعی همپوشانی دارند اما سطوح تجزیه و تحلیل رفتار در آنها ابعاد مختلفی دارد. علوم رفتاری به فرایندهای تصمیم گیری و استراتژی ها در داخل و بیرون موجودات زنده در یک سیستم می پردازد، مانند روان شناسی، عصب شناسی و علوم شناختی.

در مقابل، علوم اجتماعی یک چارچوب ادراکی برای مطالعه فرآیندهای یک سیستم اجتماعی از طریق اثرات سازمان اجتماعی در تعدیل ساختاری از افراد و گروه ها ارائه می دهد، مانند جامعه شناسی، اقتصاد، بهداشت عمومی، مردم شناسی، جمعیت شناسی و علوم سیاسی .

اما بدیهی است که بسیاری از زیر شاخه های علمی از تقابل این دو رویکرد مانند روانشناسی سیاسی و اقتصاد رفتاری پدید می آیند.

2

اهداف علوم رفتاری

به طور خلاصه می توان اهداف علوم رفتاری را در سه حوزه بیان کرد، که عبارتند از:

1- تفسیر و تبیین رفتارها

2- پیش بینی رفتار های آتی

3- مهندسی و تغییر رفتارها

3

تعریف رفتار

رفتار شامل همه فرآیندهایی است که موجود زنده از طریق آنها محیط خارج و حالات درونی بدن خود را حس و نسبت به تغییراتی که در آنها ادراک کرده واکنش نشان می دهد .

همچنین :

رفتار عبارت است از جمیع فعالیتهایی که از موجود زنده سر می زند .ونه آنهایی که براو وارد می گردد . مانند ، مطالعه کردن و کارکردن فرهنگ آکسفورد رفتاررا چنین تعریف کرده است :، روشی که فرد عمل می کند ، شیوه و سلوک برخورد، واکنشی که تحت شرایط مختلف از خود نشان می دهد .

رفتار کوششی است برای رسیدن به هدفهایی که موجب از بین رفتن علل تنش ها می گردد.رفتار دراصل هدف گراست و به عبارت دیگر انگیزه رفتار معمولاً رسیدن به یک هدف می باشد . هدف نقطه ای است که تمام فعالیتها برای رسیدن به آن صورت می گیرد . انرژی روانی برای هر رفتاری نشأت گرفته از نیازی است که در شخصیت ما قراردارد .بنابراین رفتار انسان همیشه دارای علت و هدفی است .